عنوان
ارزيابي حفره‌هاي زمين ساخت سد با استفاده از شيوه وزن‌سنجي
نویسنده (گان)
نيما توکلي شيرازي
چکیده مقاله
وجود حفره‌هاي كارستي مي‌تواند يكي از عوامل گريز آب از سدها باشد. كاوش‌هاي گراني‌سنجي يا وزني (Gravity exploration) در كشف موقعيت و ابعاد اينگونه ساختارهاي زمين‌شناسي بسيار كارآمد است. در نقشه‌گراني بوگه مربوط به يكي از سدها كه در آن گريز آب مشاهده گرديده بود، گراني ناشي از سد به صورت عاملي مزاحم مانع بررسي بي‌هنجاري‌هاي زير پي سد بود. براي حذف اثر گراني سد، از مدل‌سازي وارون استفاده گرديد. براي نيل بدين منظور لازم بود تا چگالي و عمق مصالح بكار برده شده در ساخت سد موجود باشد، جهت تخمين تباين چگالي بين مصالح سد و سنگ‌هاي پيرامون سد و همچنين اعمال تصحيح صفحه بوگه، آناليز پروفيل‌هاي نتلتون بكار گرفته شد و جهت تخمين اثر گراني مصالح سد از مدل‌سازي مصنوعي ارتفاعي استفاده گرديد. بمنظور مدل‌سازي از روش وارون منشوري (غيرخطي) استفاده گرديد كه در تكرار چهارم به همگرايي قابل قبول 0.0412 ميلي‌گال رسيده و مدل‌سازي منشورها با دقت 5 متر به پايان رسيد. در نقشه گراني باقيمانده نهايي حاصل از تقريب چهارم، اثرهاي گراني محلي بوضوح خود را نشان داد كه بر اساس اطلاعات زمين شناختي، به عنوان حفره‌هاي كارستي و كانال‌هاي آهكي در زير پي سد كه سبب گريز آب مي‌شوند، مطرح گرديدند.

متن کامل مقاله