عنوان
ارزيابي اثرات زيست محيطي عنصر باريم بر منابع خاک و آب در مناطق مينراليزه دوست بيگلو (استان اردبيل)
نویسنده (گان)
فرزانه عظيمي مطعم
حميدرضا پيروان
رضا طلائي
چکیده مقاله
اين تحقيق در منطقه مينراليزه دوست بيگلو در شمال غرب مشگين شهر در استان اردبيل، جهت ارزيابي آلودگي منابع آب و خاک به عنصر باريم انجام شده است. در اين منطقه شرايط توليد باريم بيش از حد استاندارد، در محيط خاک و آب فراهم شده است. به‌ منظور مطالعه‌ نحوه‌ و ميزان‌ اثرات‌ زيست‌ محيطي‌ عنصر باريم در مناطق مينراليزه تعداد 110 نمونه‌ خاک از افق¬هاي سطحي خاک (افق A و B) و تعداد 20 نمونه‌ آب‌ از منابع‌ آب چاه‌، چشمه‌ و آبراهه و رودخانه قره سو‌ در مناطق‌ دگرساني‌ و غير دگرساني‌ به صورت موردي جمع‌آوري‌ و تجزيه شدند. اين فلز با دو ترکيب اصلي، يعني سولفاتي و کربناتي، بيشتر در محل ذخاير معدني يافت مي¬شود و به دليل تشکيل نمک¬هاي کم محلول در آب معمولاً تحرک کمتري نيز در خاک دارد. در محيط¬هاي مينراليزه به دليل وجود اسيد و تشکيل کمپلکس¬هاي باريم احتمال حرکت براي اين عنصر بيشتر مي¬شود. در شرايط اسيدي احتمال ورود باريم در محيط¬هاي آبي بيشتر است، چرا که ميزان حلاليت آن با کاهش pH افزايش مي¬يابد. خوردن و آشاميدن بيش از حد باريم محلول در آب مي¬تواند باعث فلج و ناراحتي¬هاي قلبي در انسان شود. نتايج به دست آمده از اين مقايسات نشان دهنده آلودگي در 5/16% تا 2/45% درصد از نمونه¬هاي خاک مي¬باشد که در نهايت سبب تجمع باريم در محيط آبي شده است. برمبناي استانداردهاي موجود ميزان باريم آب¬هاي سطحي و زير زميني در منطقه بيش از مقدار عادي است و لذا پاک¬سازي و پالايش منطقه با روش¬هاي فيزيکو- شيميائي ضروري است.

متن کامل مقاله