عنوان
ارزيابي آلودگي غير متمرکز خاک¬¬هاي با سنگ بستر کواترنر در منطقه دوست بيگلو (شمال غرب استان اردبيل)
نویسنده (گان)
Reza Talaei
فرزانه عظيمي مطعم
حميدرضا پيروان
سعيد صالحي
چکیده مقاله
آلودگي خاك از آلودگي محيط زيست مستثني نيست، خاك آلوده مي¬تواند آب¬هاي سطحي و زير زميني را نيز آلوده نمايد. گياهان نيز مي¬توانند با جذب عناصر فلزي از خاك، آلوده شوند. فرآيند دگرساني سنگ¬ها باعث غني‌ شدگي‌ يا تهي‌ شدگي‌ برخي‌ عناصر در سنگ‌ مادر و زون¬هاي دگرساني مي¬شود. غلظت برخي عناصر مضرر در خاك اين مناطق نيز نسبت به ميانگين خاك¬هاي مناطق غير آلوده متفاوت است. غلظت برخي از عناصر کشنده و سمي نه تنها در خاك¬ها بلكه در آب¬هاي سطحي و زير زميني منطقه دوست بيگلو در شمال غرب شهر اردبيل و حتي برخي از گياهان نيز بسته به شرايط زيستي آنها غير عادي است. جهت بررسي ميزان تمرکز عناصر فلزي سنگين و سمي تعداد 72 نمونه از خاک سطحي روي رسوبات مربوط به کواترنر (عهد حاضر) جمع آوري و بعد از آناليز به روش ICP مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. مقايسه مقادير به دست آمده با استانداردهاي جهاني عناصر نشان مي¬دهد که در افق¬هاي سطحي خاك¬ها، عناصر طلا، گوگرد، آرسنيك، کبالت، مس، موليبدن و سرب به شدت تمركز يافته¬اند و غلظت برخي ديگر از عناصر از جمله استرانسيم¬، كلسيم¬، فسفر، جيوه¬، نقره¬، نيکل، روي، قلع، سزيم و سريم هرچند از مقادير معمول بيشتر هستند. تمرکز بيش از حد استاندارد و مجاز اين عناصر در منابع خاک، آب و گياه اين منطقه نگران کننده است، چرا که گسترش بيماري¬هاي مختلف مانند بيماري¬هاي پوستي و مسموميت را در منطقه مي¬توان با آلودگي¬هاي اين عتاصر در ارتباط باشد

متن کامل مقاله