عنوان
بررسي ويژگي¬هاي ژئومکانيکي تراورتن¬هاي آذرشهر به عنوان مصالح ساختماني
نویسنده (گان)
محمدرضا نيکودل
آسيه عليدوستي شهرکي
مسعود ستارپور
چکیده مقاله
ويژگي¬هاي ژئومکانيکي سنگهاي طبيعي زماني که به منظور استفاده در سازه¬هاي مدرن و ساختمان¬ها مورد استفاده قرار مي¬گيرند داراي اهميت فراوان هستند. بنابراين، مطالعات صحرايي و آزمايشگاهي براي بررسي کيفيت سنگ¬ها و مصالح توليدي از آنها براي اهداف عمراني ضروري است. در اين پروژه مطالعات آزمايشگاهي و صحرايي براي تعيين ويژگي¬هاي فيزيکو– مکانيکي تراورتن¬هاي انباشته شده در شمال غرب ايران به عنوان مصالح مورد استفاده در پروژه¬هاي ساختماني انجام شده است. انواع معمول تراورتن؛ که از مصالح بسيار معمول براي ساخت و ساز در جهان است؛ از معادن واقع در اطراف شهرهاي آذرشهر و گوگان در شمال غرب کشور انتخاب و آزمون¬هاي تعيين ويژگي¬هاي سنگ شامل وزن واحد حجم در حالت خشک و اشباع، تخلخل مفيد، جذب آب، مقاومت فشاري تک محوري، آزمون چکش اشميت، سرعت موج p و آزمون دوام بر روي نمونه¬ها انجام شد. نتايج آزمون¬هاي انجام شده مطابق آيين نامه-هاي بين¬المللي مورد ارزيابي قرار گرفته که نتايج حاصله نشانگر اين موضوع است که تراورتن¬هاي شمال غرب کشور بر اساس استانداردهاي موجود داراي ويژگي¬هاي مطلوب و رضايت¬ بخشي مي¬باشند

متن کامل مقاله