عنوان
پهنه بندي خطر زمين لغزش با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) در منطقه سرو اورميه
نویسنده (گان)
معصومه همتي
فيروز برادررضي زاده
نصرت آقازاده
چکیده مقاله
پديده زمين لغزش يکي از عمده بلاياي طبيعي است که همه ساله خسارات جاني و مالي زيادي در پي داشته است . پهنه بندي خطر زمين لغزش که با هدف تقسيم بندي نواحي مورد مطالعه به پهنه هاي با خطرات متفاوت با توجه به عوامل مؤثر انجام ميگيرد ميتواند تا حدودي خسارات ناشي از وقوع زمين لغزش هاي اتفاق افتاده را بگيرد. اين مطالعه به بررسي پتانسيل زمين لغزش در منطقه سرو (حوضه نازلو چاي) در شمال غرب شهرستان اورميه پرداخته است که با استفاده از نرم افزار GIS و به روش پهنه بندي AHP انجام گرفته است. هدف از انجام اين مطالعه شناسايي مناطق داراي استعداد گسيختگي شيب ميباشند .براي رسيدن به اين هدف 9 فاکتور ليتولوژي ، شيب ، جهت شيب ، بارش ، کاربري اراضي، فاصله از آبراهه، فاصله از گسل ،ارتفاع و فرسايش بررسي و نقشه تمامي اين عوامل به همراه نقشه پراکندگي زمين لغزش هاي رخ داده در منطقه تهيه گرديدند . براي بررسي ميزان دقت و صحت مدل نهايي نيز از شاخص زمين لغزش استفاده گرديد.اطلاعات بدست آمده نشان دادند که لايه هاي اطلاعاتي ليتولوژي ، شيب و کاربري اراضي فاکتورهاي مهمي در منطقه مورد مطالعه ميباشند . نتايج نشان داد که بيش از 35 % از مساحت حوضه در پهنه با خطر زمين لغزش بالا و خيلي بالا با لغزش بيش از 5/64% قرار گرفته است که اين مناطق بيشتر منطبق بر واحد هاي سنگي آهک و دولوميت ميباشند .

متن کامل مقاله