عنوان
مدلسازي نقشه پروفيلهاي زمين شناسي مهندسي با استفاده از نرم افزار ArcView
نویسنده (گان)
مهدي تلخابلو
چکیده مقاله
شناخت وضعيت لايه‌هاي زمين ازجمله ضخامت و گسترش آن يكي از مهمترين بخشهاي مطالعات زمين‌شناسي مهندسي مي‌باشد. از جمله روشهاي مهمي كه براي اين هدف مورد استفاده قرار مي‌گيرد مي‌توان به حفر گمانه‌ها و روشهاي ژئو فيزيكي اشاره كرد. اين روشها داراي محدوديتهايي مي‌باشند ، چاهك‌هاي مشاهده‌اي دقيقتر بوده اما محدود به نقاط حفر شده مي‌باشند. بنابراين براي شناسايي لايه‌ها در نقاط مجاور چاه‌ها نياز به يك ابزار قدرتمند ميان‌يابي و تهيه پروفيل هاي زمين شناسي مي‌باشد. در اين تحقيق با استفاده از روشهاي GIS و بكمك نرم‌افزار ArcView اقدام به تهيه نقشه‌هاي لايه‌هاي مختلف زمين شده است و در قدم اول بهترين و مناسبترين روش ميانيابي انتخاب و در ادامه با روش مذكور هدف اصلي دنبال شده‌است. همچنين حساسيت روشهاي ميانيابي زمين آماري با داده هاي آماري مربوط به محل گمانه‌ها مورد بررسي قرار گرفته و نشان داد كه روش خطي در شرايط مشابه نسبت به تعداد نقاط از حساسيت كمتري برخوردار است و مي‌توان از اين روش براي رسم و تهيه نقشه لايه‌هاي خاك و پروفيل منطقه استفاده کرد.

متن کامل مقاله