عنوان
ارزيابي فرآيندهاي هيدروژئوشيميايي و کيفيت منابع آب زيرزميني حوضه آبريز رودخانه گدار چاي نقده با نگرشي بر ليتولوژي منطقه
نویسنده (گان)
مهدي تلخابلو
چکیده مقاله
در اين مطالعه بررسي کيفيت آب زيرزميني حوضه آبريزرودخانه دائمي گدار چاي با استفاده از نتايج آناليز شيميايي53 نمونه آب زيرزميني صورت گرفته است. تفسير آناليز هيدروشيميايي آبهاي زيرزميني در منطقه نشان مي دهد که آبهاي منطقه عمدتاً جزو آبهاي شيرين، سخت تا خيلي سخت بوده و عمدتاً داراي تيپ بي‌کربناته کلسيک و منيزيک مي‌باشند. غلظت قليايي هاي خاکي (Ca, Mg) بيش از قليايي ها (K,Na) و مقدار آنيون اسيد‌هاي ضعيف (HCO3) بيشتر از آنيون اسيد هاي قوي (Cl, SO4) مي باشد بررسي‌هايليتولوژي سنگ هاي دربرگيرنده نشان داد که گسترش سنگهاي کربناته در شمال و شمال غرب محدودهباعث گرديده که اين آبها نسبت به کاني هاي کربناته از قبيل کلسيت و آراگونيت اشباع بوده که نشان دهنده تاثير احتمالي ليتولوژي سنگ هاي در برگيرنده بر روي شيمي آبهاي زيرزميني مي باشد. بر اساس نتايج حاصل غلظت يونهاي اصلي موجود در ترکيب آبها متفاوت بوده بطوريکه شرايط آنيوني و کاتيوني زير حاکم است: >Na> KCaو Mg وHCO3>CL ,SO4 بررسي کيفيت آب جهت مصارف شرب از طريق مقايسه غلظت يونها با استاندارد هاي موجود و نيز تعيين کيفيت آب براي مصارف کشاورزي از طريق مقايسه شاخص ها نسبت ها و دياگرامها نشان داد که به جز آبهاي زيرزميني مربوط به حاشيه ساحلي درياچه اروميه کيفيت اکثر نمونه آبها براي مصارف شرب و کشاورزي مناسب مي باشد.

متن کامل مقاله