عنوان
تلفيق سيستم GIS و AHP در مکان يابي محل دفن پسماند هاي شهري(مطالعه موردي شهرستان مهاباد)
نویسنده (گان)
مهدي تلخابلو
چکیده مقاله
در ﭼﺎرﭼـﻮب ﻃـﺮح ﺟﺎﻣـﻊ ﻣﺪﻳـﺮﻳﺖ ﭘـﺴﻤﺎﻧﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن مهاباد، ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﻞ دﻓﻦ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺷﻬﺮي و صنعتي مهاباد ﺑﺎ ﻫﺪف ﻟﺤـﺎظ ﻣﻌـﻴﺎرﻫﺎي زﻳـﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄـﻲ در ﻓـﺮآﻳﻨﺪ ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .با توجه به اينکه اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺑﺨﺶ شهري و ﺻﻨﻌتي ﻟﺰوم ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺤﻠﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي دﻓﻦ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﺎ ﻫﺪف ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از آﻟﻮدﮔﯿﻬﺎي ﺧﻄﺮﻧﺎک در ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ روزﺑﻪ روز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد لذا اﻣﮑﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت مکانﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﻠﻬﺎي دﻓﻦ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي وﯾﮋه ﯾﮑﯽاز اﻟﺰاﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ در ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺻﻮرت مي ﭘﺬﯾﺮد.اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ دﻓﻦ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻫﺎ ﻳﻜﻲ از ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻬﻢ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺟﺎﻣﺪ ﺷﻬﺮي و صنعتي ميﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮات ﻣﺨﺮب زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، اﻗﺘﺼـﺎدي و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻟﻨﺪﻓﻴﻞ ﻫﺎ، اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ دﻓﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ و ﻃﻲ ﻳﻚ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻋﻠﻤﻲﺻورت گيرد. . از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ ﻣﻜﺎن ﻫﺎي دﻓﻦ ﭘـﺴﻤﺎﻧﺪ، ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻟﺬا ﻛﺎرﺑﺮد اﺑﺰارﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎي ﻓضاﻳﻲ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﺣﺎﺋﺰاﻫﻤـﻴﺖ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ . ﻛـﻪ در اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ از ﻧﺮم اﻓﺰارGIS اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ . در ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻲ وزن ﻻﻳﻪ ﻫﺎ درﺗﺮﻛﻴﺐ آن ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﭘﻬﻨﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ از ﻣﺪل AHPاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه است . ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﺪل AHP واﺑـﺴﺘﮕﻲ زﻳـﺎدي ﺑـﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﺤﺪوده ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دارد . زﻳﺮا وزن ﻻﻳﻪ ﻫﺎ ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷﺪ . در ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﺑﺮرسي، ليتولوژي، ﺗﻮزﻳﻊ آب ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ،زير زميني، ﻛﺎرﺑﺮي اراضي و کارست از اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮدار بوده اﺳﺖ.

متن کامل مقاله