عنوان
تعيين پارامترهاي لرزه خيزي جهت طراحي مقاوم تونل ذاکر
نویسنده (گان)
نازنين سادات هاشمي نسب
مهدي تلخابلو
چکیده مقاله
در اين مقاله به بررسي لرزه خيزي-لرزه زمين ساخت و تحليل خطر زمينلرزه و پارامترهاي لرزه اي مورد نياز طراحي تونل محور ذاکر- سرخه ديزج واقع در استان زنجان پرداخته شده است. مختصات جغرافيايي تونل 69/36 N و 73/48 E مي باشد. در اين نوشتار گسلهاي موجود تا شعاع200 کيلومتري ساختگاه تونل و توان لرزه اي آنها و نيز ويژگيهاي لرزه خيزي و برآورد پارامترهاي زلزله مورد بحث و بررسي واقع شده است. در نهايت تحليل خطر زلزله با استفاده از روش احتمالي و نيز استفاده از نرم افزار کيکو 2000 براي شبکه اي از نقاط با فاصله 2/0 درجه صورت گرفته است. بيشينه شتاب افقي با توجه به نقشه پهنه بندي لرزه اي گستره مورد مطالعه براي 50 سال و با احتمال 64% و50% و10% و 5% با استفاده از رابطه كاهندگي آمبرسيز و داگلاس(2003) و نيز رابطه اتکينسون(1997) به ترتيب معادل 15/0 و 18/0 و 35/0 و 45/0 گال برآورد شده است.

متن کامل مقاله