عنوان
ارتباط بين ويژگي هاي فيزيکي و دوام داري سنگ هاي آهک مارني سازند آبدراز
نویسنده (گان)
معصومه خليلي
چکیده مقاله
بررسي ويژگي هاي سنگ هاي مصرفي در تهيه سيمان يا مصارف ديگر به دليل عدم امکان بازسازي آن ها از اهميت بالايي برخوردار مي باشد. بنابراين بررسي خصوصيات اين نوع از سنگ ها از اصول اوليه کار است. در اين راستا ارزيابي ويژگي هاي فيزيکي نقش مهمي دارند. در اين تحقيق ارتباط بين خصوصيات فيزيکي و ميزان دوام داري 15نمونه سنگ آهک مارني سازند آبدراز بررسي شده است. آزمايشات تعيين خواص فيزيکي شامل دانسيته، جذب آب و تخلخل برروي نمونه ها صورت گرفت. همچنين به منظور تعيين شاخص دوام در 4 سيکل بر روي نمونه انجام شد. نتايج اين تحقيق نشان داد که با بهبود خواص فيزيکي، دوام داري نمونه ها افزايش مي يابد.

متن کامل مقاله