عنوان
مطالعه و ارزيابي زمين لغزش و تاثير آن بر وضعيت رويشگاه (مطالعه موردي: سري خال خيل)
نویسنده (گان)
سمانه محمدزايي
سيد عطااله حسيني
مهران نصيري
چکیده مقاله
چکيده كشور ايران به دليل داشتن وضعيت جغرافيايي خاص و شرايط متنوع زمين¬شناسي و اقليمي، با بلاياي طبيعي گوناگون از جمله پديده زمين لغزش روبرو است، كه در بعضي نقاط كشور بخصوص در حوزه¬هاي آبخيز شمال كشور به طور گسترده و فراوان مشاهده مي¬شود. هدف از اين تحقيق بررسي اثر پديده زمين لغزش بر برخي عوامل مهم رويشگاه مي¬باشد. منطقه مورد مطالعه سري خال¬خيل در حوزه آبخيز شماره 70 و در 40 کيلومتري جنوب شرق شهرستان ساري واقع مي¬باشد. ابتدا با بازديد از منطقه لغزشي شيب و جهت شيب، طول و عرض مسير حرکت و ارتفاع از سطح ژئوئيد مورد برداشت قرار گرفت. سپس به مطالعه کمي گونه¬هاي گياهي موجود در منطقه حرکتي و منطقه فاقد حرکت، وضعيت خاکشناسي و سنگ بستر و وضعيت زهکش¬ها در منطقه پرداخته شد و در پايان پروفيل¬هاي عرضي در محل نصب کالورت¬ها با نرم افزار RoadEng طراحي شد. نتايج اين بررسي نشان داد از نظر وضعيت کمّي گونه¬هاي گياهي در منطقه فاقد حرکت، داراي کميت بالاتري هستند و گونه¬هاي گياهي در منطقه حرکتي موجود در بالاي شيب نسبت به پايين شيب وضعيت کمّي با ارزش پايين-تري دارند. همچنين با توجه به اينکه سنگ مادر منطقه از نوع مارن، آهک مارني و آهک ماسه¬اي همراه با کنگلومراي آهکي مي¬باشد، وجود لايه مارن سبب کاهش نفوذپذيري هرزآب¬ها شده است، از طرفي ديگر به دليل بالا بودن سطح آبروهاي عرضي نسبت به جريان آبراهه¬ها، آبراهه¬ها از مسير خود منحرف شده و با نفوذ آب به زير ساختمان جاده باعث شسته شدن خاک و تسهيل روند حرکت توده¬اي شده¬اند.

متن کامل مقاله