عنوان
مديريت ريسک و خطر در تحليل مخاطرات زمين با استفاده از سيستم اطلاعات ژئوتکنيکي(GIS): مطالعه موردي خاک هاي استان گلستان
نویسنده (گان)
حامد رضايي
سيده اعضم تقوي
چکیده مقاله
چکيده امروزه استفاده از مديريت خطر و ريسک در پروژه ها يکي از اصول اقتصاد مهندسي است. به طوري که نتيجه بسياري از مطالعات محافظه کارانه بوده و هزينه گزافي را براي کارفرمايان مي تراشد ولي اگر بتوان احتمال وقوع و بزرگي خطر را تعيين نمود و پارامتر هاي ريسک را که بر پاي صحت و دقت اطلاعات ژئوتکنيکي محيط است را به همراه بانک اطلاعات ژئوتکنيکي(GIS) براي يک منطقه تکميل کرد. مي توان مدلي از مطالعات ژئوتکنيکي را با اطمينان بالا ارائه کرد که ضمن لحاظ نمودن ضريب ايمني مناسب، هزينه هاي پروژه ها را به شدت کاهش داد. در اين تحقيق سعي شده تا بر پايه مفاهيم مديريت خطر و ريسک و بانک اطلاعات ژئوتکنيکي، ميزان خطر پذيري پروژه هاي آبي کوچک مقياس را در استان گلستان تعيين نمود. در محدوده تحقيق خطر رمبندگي در ارتباط با پارامترهاي خطر و ريسک قرار گرفته و ضريب ايمني هر يک از نواحي تعيين و بر اساس آن ها نقشه پهنه بندي نيز تهيه شده است و بر اساس اين نقشه برنامه مطالعات، عمليات و يا اجراي پروژه ها تدوين شده است.

متن کامل مقاله