عنوان
بررسي واگرائي خاک هاي منطقه محمد آباد سيستان
نویسنده (گان)
مجتبي انصاري فر
عادل مقيمي آذربايجان
جعفر رهنماراد
چکیده مقاله
دشت سيستان در جلگه پست و همواري در جنوب شرقي ايران، بر روي دلتاي رود هيرمند در شمال استان سيستان و بلوچستان قرار گرفته است. هدف از انجام اين تحقيق، بهبود خصوصيات خاک با افزودن مواد شيميايي و طراحي سازه هاي محافظ يا پوششهايي به منظور جلوگيري از شسته شدن خاک است. در اين تحقيق مکان هاي احتمالي از خاک هاي مستعد واگرايي انتخاب و پس از نمونه برداري، در آزمايشگاه با استفاده از آزمايشات دانه بندي، هيدرومتري دوگانه، آزمايش شيميايي و کرامب مورد بررسي قرار گرفت. در اين پژوهش بر روي 21 نمونه برداشت شده از دشت، آزمايشات واگرايي، دانه بندي و حدود آتربرگ صورت گرفت. مطالعات انجام شده نشان داد که اندازه ذرات آن ها در حد رس و سيلت و از لحاظ طبقه بندي مهندسي، در حد CL-ML يا CL و يا ML ، حداکثر درصد سديم تبادلي 3/89 و حداقل ميزان آن 6/3 مي باشد و حدود رواني و خميرايي آن ها به ترتيب بين 32-19 و 3-10 مي باشند. با توجه به وجود سيلت و رس نسبتا فراوان در نمونه ها، اين خاک ها تا حدي واگرا مي باشند. خاک هاي مورد نظر بيشتر از موادي تشکيل شده اند که همراه با سيلاب ها از نقاط دوردست به اين منطقه انتقال و ته نشين شده اند

متن کامل مقاله