عنوان
مقايسه مقاومت تک محوري حاصل از نمودار DSI و آزمون چکش اشميت در سازند آسماري ميدان کوپال
نویسنده (گان)
Mahdiyar sahebdel
چکیده مقاله
در سالهاي اخير استفاده از مطالعات ژئومکانيکي براي تسهيل عمليات حفاري چاههاي نفت گسترش زيادي يافته است که تعيين پارامترهاي مکانيکي سنگهاي مختلف اساسي ترين بخش از اين مطالعات را شامل ميشود. مهمترين پارامتر مکانيکي براي ارزيابي سنگ بکر مقاومت فشاري تک محوره است که اندازه گيري مستقيم آن مستلزم روشهاي پرهزينه مغزه گيري و همچنين آزمونهاي مخرب است. در اين مقاله سعي شده با مقايسه داده هاي حاصل از دو روش غيرمستقيم اندازه گيري مقاومت فشاري يعني نمودار موج کامل (DSI) و آزمون چکش اشميت نتايج اين دو باهم مورد بررسي قرار گرفته و روشي براي تصحيح نتايج اين دو آزمون پيشنهاد گردد. براي اين منظور داده هاي حاصل از آزمون چکش اشميت بر روي نمونه هاي مغزه يکي از چاههاي ميدان کوپال در استان خوزستان با مقادير مقاومت فشاري بدست آمده از نمودار DSI چاه مجاور آن مورد مقايسه قرار گيرند. نمودار DSI به دليل دارا بودن قابليت اندازه گيري هر دو نوع موج برشي و فشارشي ميتواند خصوصيات مکانيکي سازند مانند مدول يانگ، مدول برشي، ضريب پواسون و در نهايت مقاومت فشاري تک محوره را با انجام محاسباتي ساده نتيجه دهد. همچنين با جاگذاري عدد اشميت اندازه گيري شده از روي مغزه ها و قرار دادن آنها در رابطه دير و ميلر مقاومت فشاري تک محوره به اين روش نيز محاسبه شد. در نهايت مشخص گرديد که نتايج نمودار DSI همواره مقاديري کوچکتر از آزمون چکش اشميت حاصل خواهد داد بنابراين رابطه اي براي تبديل نتايج حاصل از اين دو روش به يکديگر ارائه شد.

متن کامل مقاله