عنوان
منشاء يابي مواد پرتوزاي طبيعي در منطقه رامسر
نویسنده (گان)
اعظم شعباني
عيسي متاجي اميررود
جعفر قمي اويلي
چکیده مقاله
بخش کرانه¬اي رامسر در شمال ايران از جمله مناطقي است که به پرتوزايي طبيعي مواد راديو اکتيو از جمله راديوم 226 وراديوم 222 در آن بالا مي¬باشد، بررسي¬هاي انجام گرفته نشان مي¬دهد، پرتوزايي چشمه¬هاي آب گرم آب سياه، وزير گرما، طالش محله و خاک سفيد چندين برابر حد طبيعي است، پرتو زايي راديوم 226 در خاک رامسر از 740 تا 3700 بکرل بر کيلوگرم، ميزان تشعشعات گاز رادون در هوا Bqm310، در درون ساختمانهاي طالش محله 10Bqkg است که 110 برابر حد ميانگين در سبزيجات برگي است. تحقيقات انجام شده نشان مي دهد، از نظر زمين¬شناسي مرز بين کرانه و رشته کوه البرز گسل شمال البرز است تمامي چشمه¬هاي آب گرم منطقه رامسر از مسير اين گسلها عبور مي کنند. اين چشمه¬ها عمدتاً پرتوزايي بالا داشته، تماماً در رديف چشمه¬هاي سولفوره –کلسيک با PH بين 5/5 تا 6 قرا ر دارند، در اين بين نسبت آنيون CL در چشمه¬هاي آب گرم خيلي قديمي 14667 برابر، ميزان سديم 9/162 بابر و 79 برابر نسبت حد استاندارد چشمه ها هستند، بالا بودن ميزان کلر و سديم همچنين سولفوره، کلسيک بودن چشمه¬ها و ارتباط آن با گسل جنوب خزر نشان مي¬دهد، آب درياي خزر با نوسان سطح ايستايي آب شيرين کرانه در اعماق رسيده و پس از تبادلات کاتيوني و بالا رفتن غلظت در مسير گسلها به سطح زمين مي رسد، نتايج بدست آمده بر خلاف نتايج مطالعات قبلي مي¬باشد که منشاءآلودگي به مواد پرتو زا را در کرانه خزر از واحد هاي سنگي بالا دست البرز مي دانند.

متن کامل مقاله