عنوان
مقايسه مقاومت کششي سنگ هاي کانسار مس چهل کوره زاهدان با دو روش آزمايش برزيلي و آزمايش بار نقطه اي
نویسنده (گان)
امين نارويي
چکیده مقاله
تعيين خصوصيات مهندسي سنگها در پروژه هاي عمراني،همچون سد سازي، راهسازي و تونل سازي، امري غير قابل اجتناب است. تعيين مقاومت کششي سنگهادر مواردي مانند سد سازي، کمک زيادي در تحليل پايداري ديواره و سقف تونل مي نمايد. اندازه گيري مقاومت کششي سنگها به صورت مستقيم امري هزينه بر و وقت گير است؛ به همين علت، معمولأ مقاومت کششي سنگها توسط روشهاي غير مستقيم اندازه گيري مي شود. آزمايش بار نقطه اي و آزمايش برزيلي از انواع آزمايشات پذيرفته شده جهت تعيين مقاومت کششي سنگها هستند. در اين تحقيق مقاومت کششي سنگها با اين دو روش مورد مطالعه قرار گرفته است. منطقه کانسارمس چهل کوره زاهدان به عنوان محل نمونه برداري انتخاب گرديد. نمونه برداري و تهيه ي مغزه از سنگهاي اين معدن انجام گرديد. ابتدا مقاطع ميکروسکپي نمونه ها مورد مطالعه قرار گرفت و سپس آزمايش تعيين مقاومت فشاري تک محوري، و تعيين مقاومت کششي توسط بار نقطه اي به روش محوري و قطري و آزمايش برزيلي انجام شد. نتايج نشان مي دهد که مقاومت کششي تمام نمونه ها کمتر از 10 مگا پاسکال است و وجود ميکرودرزه ها و ترکهاي موجود در نمونه ها مي تواند در اين آزمايشات نيز تأثير بگذارد و مقاومت سنگها را کاهش دهد. همچنين نتايج نشان مي دهد که تفاوت چنداني بين نتايج حاصل از بار نقطه اي محوري و قطري وجود ندارد.

متن کامل مقاله