عنوان
پيش بيني سرعت ذره¬اي حداکثر لرزش زمين ناشي از انفجار با استفاده تحليل نتايج حاصل از شرايط متعدد ژئومکانيکي
نویسنده (گان)
حسن موميوند
چکیده مقاله
تأثير لرزش زمين ناشي از انفجار معادن در صدمه به سازه هاي اطراف يکي از معضلات حاد است. مهندس طراح آتشباري در ابتدا نياز است به عواقب لرزش زمين ناشي از انفجار آگاهي و اشراف داشته و تا حد امکان ميزان سرعت ذره¬اي حداكثر لرزش زمين ناشي از انفجار با استفاده از راه کاري شفاف به صورت تقريبي پيش بيني نمايد. سرعت ذره¬اي حد اكثر (PPV) در هر نقطه تابعي از فاصله تا محل انفجار (R) و مقدار خرج ماده منفجره مصرفي (W) است و ترکيب اين دو پارمتر فاصله مقياس شده (R/W-0.5) ناميده مي¬شود. پژوهش هاي متعددي در مورد رابطه بين سرعت ذره اي حداكثر و فاصلة مقياس شده (SD) به صورت رابطه در محل¬هاي داراي شرايط مختلف ژئومکانيکي انجام شده است. رابطه بين سرعت ذره اي حداكثر و فاصلة مقياس شده براي نتايج حاصل از تعداد 44 محل و معدن داراي سنگ¬هاي مختلف همچون آهک، گرانيت، کوارتزيت، ماسه سنگ، ليگنيت و ساير شرايط به صورت کلي مورد (يک جا) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. در محل هاي مختلف مقدار پارامتر K از 11/87 تا 47523 و مقدار پارامتر b از 47/0 تا 34/3 تغييرات نشان مي¬دهند. چون توده¬هاي سنگ و خاك اطراف محل انفجار ناهمگن و ناهمسانگرد بوده و ويژگي¬هاي ژئومکانيکي محيطي كه امواج از آنها عبور مي نمايند متغير هستند، حتي براي محيط داري يک نوع سنگ همچون آهک اين تغييرات داراي بازه قابل توجهي است. به رغم اين که پيشبيني لرزش زمين ناشي از انفجار در اغلب پروژه ها موضوعي اجتناب ناپذير است، انجام آزمايش هاي گران قيمت برجا به منظور تعيين رابطه بين سرعت ذره اي حداكثر به عنوان تابعي از فاصلة مقياس شده تا کنون در ايران به ندرت انجام شده است. بنابر اين نتايج تحليل به عمل آمده که طيف وسيعي از شرايط مختلف را در بر مي گيرد مي تواند راهنماي خوبي به منظور آگاهي و پيش بيني صدمات ناشي از انفجار براي مهندس طراح باشد.

متن کامل مقاله