عنوان
ارزيابي اثرات زيست محيطي سد گلوگاه بر روي منابع آب منطقه
نویسنده (گان)
امين نارويي
چکیده مقاله
مهمترين اثرات زيست محيطي طرح¬ها و پروژه¬هاي سد و سازه¬هاي آبي جانبي آن، احداث سازه سد و درياچه يا ذخيره¬گاه آب آن است. منطقه مورد مطالعه در اقليم خشك با خصوصياتي همچون كمبود ريزش¬هاي جوي، تبخير شديد و همچنين درجه حرارت بالا يكي از مناطق خشك و كم آب محسوب مي-شود. در اين تحقيق تأثيرات ناشي از پروژه در محيط¬هاي مورد مطالعه بررسي گرديد. . به طور كلي اثرات مثبت در اين پروژه نسبت به اثرات منفي آن در دراز مدت بسيار زيادتر است و به بهبود عمومي وضعيت منطقه كمك بيشتري مي¬كند.

متن کامل مقاله