عنوان
معرفي يک روش آزمايشگاهي جديد براي اندازه گيري سايندگي خاک
نویسنده (گان)
حسين ميرمحرابي
محمد غفوري
غلامرضا لشکري پور
چکیده مقاله
سايش و استهلاک ابزار ناشي از آن، يکي از پارامترهاي موثر در بهره وري، هزينه و زمان حفاري مي باشد. طبيعتا اين تاثير در زمين هاي ساينده جدي تر مي باشد. با توجه به عدم امکان بازديد مکرر ابزار برشي در ماشين هاي حفاري نوع جبهه کار بسته، ريسک فرسودگي ابزار و افزايش هزينه تعمير و نگهداري آن ها افزايش مي يابد. از آنجاييکه هنوز هيچ روش استاندارد و يا مورد تاييد جهاني براي سنجش قدرت سايندگي خاک ها وجود ندارد، موضوع اصلي اين مقاله معرفي و ارزيابي مقدماتي يک روش آزمايشگاهي جديد با قابليت هاي بيشتر و محدوديت هاي کمتر نسبت به ساير دستگاه هاي موجود مي باشد.

متن کامل مقاله