عنوان
بررسي تغييرات نفوذ پذيري توده سنگ ساختگاه سد چهچهه و رابطه آن با تراكم درزه ها، درصد خرد شدگي و RQD
نویسنده (گان)
سعيد صفري
غلامرضا لشکري پور
چکیده مقاله
امروزه با گسترش جوامع بشري و افزايش تقاضا براي مصرف آب و از طرفي مشکل تامين آب به منظور برطرف سازي نيازهاي ناشي از توسعه و گسترش جوامع، موجب تغيير روش سنتي ذخيره سازي به روش¬هاي جديدتر چون سدهاي مخزني شده است. سد چهچهه سدي سنگريزه اي با هسته رسي در شمال شرقي ايران و در مجاورت مرز ايران و ترکمنستان قرار دارد. در اين مفاله به منظور بررسي نفوذپذيري توده سنگ ساختگاه سد، آزمايشات لوژان بر روي گمانه هاي حفر شده در محل ساختگاه سد انجام گرفته و سپس نتايج حاصله با تراكم درزه ها، ميزان خرد شدگي و RQD ،كه از بررسي مغزه هاي گمانه هاي حفاري شده بدست آمده اند، مقايسه گرديده است.

متن کامل مقاله