عنوان
منشاء يابي مواد پرتو زاي طبيعي در منطقه مجل کلاردشت
نویسنده (گان)
خديجه حسني مقدم
چکیده مقاله
برخي از عناصر شيميايي تشکيل دهنده سنگ وخاک در مقادير مشخص در حفظ سلانتي موجودات زنده نقش مهم واساسي داشته، در مقادير بالا خطرناک وسمي محسوب مي شوند. در اين مقاله با توجه به آنومالي بالاي عناصر موجود در سنگ هاي آذرين دره مجل کلاردشت در استان مازتدران، ويژگيهاي سنگ چينه اي محدوده ومشخصات پتروگرافي اين سنگها مورد تحقيق قرار گرفته، با بررسي ژئوشيميايي سنگها وعناصرموجود در آب هاي سطحي وچشمه ها، ارتباط بين بيماريها وفراواني عناصر مورد برسي قرار گرفته است.

متن کامل مقاله