عنوان
پيش بيني ميزان تراكم شكستگي ها دريکي از مخازن هيدروكربوري نفت و گاز زاگرس غربي با استفاده از روشهاي دايره محاطي و مشتق دوم
نویسنده (گان)
حسين حسني
سمنبر پرمه
چکیده مقاله
هدف از اين مطالعه تعيين موقعيت نقاط با تراكم شكستگي بالا، در ميدان نفتي مارون با روش غير مستقيم مي باشد.افزايش ميزان انحناي طولي تاقديس، باعث افزايش تراکم شكستگي هاي کششي باز در کمان بيروني اين انحناها مي شود. اين شكستگي ها نقش عمده اي در افزايش ميزان توليد و بهره دهي مخازن هيدروکربني دارند. از اين رو، در اين پژوهش، به بررسي عوامل مؤثر بر انحناي طولي تاقديس سازند آسماري پرداخته شده است. پيش بيني ميزان تراكم شكستگي ها بر اساس تغييرات ميزان انحناي تاقديس با دو روش مشتق دوم و آناليز دايره محاطي انجام شده است. همچنين با استفاده از روش هاي محاسباتي و ترسيم نقشه هاي مشتق دوم و دايره محاطي همراه با منطبق کردن نقشه UGC با يکي از نقشه هاي به دست آمده از دو روش ذکر شده متوجه شديم که در محل هايي که شاهد تجمع خطوط هستيم، احتمال وجود ميزان بالايي از درز و ترک و شکستگي است. بنابراين با شناخت محل هاي تجمع بيشترين شکستگي ها ، محيط هايي با خواص مخزني مناسب شناسايي مي شود که مي تواند در توسعه مراحل بعدي اکتشاف وتعيين محل مناسب چاه ها مورد استفاده قرار گيرد.

متن کامل مقاله