عنوان
بررسي لرزه زمين ساخت و تحليل خطر زمين لرزه در گستره شهرستان دورود
نویسنده (گان)
مسعود جودكي
ميلاد باسره
علي فرضي پور صائين
همايون صفايي
چکیده مقاله
شهرستان دورود در شرق استان لرستان بر روي گسل دورود، بخشي از گسل اصلي جوان زاگرس قرار داشته و از نظر لرزه خيزي بسيار فعال مي باشد. از آنجايي كه اين شهر يكي از قطب هاي اقتصادي و گردشگري غرب كشور محسوب مي شود، لزوم بازنگري در شيوه ساخت و ساز و مقابله با خطرات زيست محيطي زمين لرزه در اين منطقه ضروري مي باشد. در اين پژوهش بررسي وضعيت لرزه زمين ساخت و تحليل خطر زمين لرزه با بكارگيري روش تعيني و مطالعه گسل هاي فعال منطقه مدنظر بوده و هدف اصلي پژوهش مقابله با خطر زمين لرزه از طريق پي بردن به بيشينه بزرگي و بيشينه شتاب افقي زمين براي گسل هاي فعال منطقه مي باشد. بوسيله تصاوير ماهواره اي، داده هاي ژئوفيزيكي، نقشه هاي مختلف و مشاهدات صحرايي، گسل هاي بنيادي و فعال منطقه شناسايي شد. بوسيله روابط انتخاب شده بيشينه بزرگي محتمل براي هر گسل محاسبه شده و سپس با روابط كاهندگي مناسب بيشينه شتاب افقي زمين براي هر گسل محاسبه شد.گسل دورود با بزرگي محتمل بيشتر از 7 ريشتر و بيشينه شتاب افقي 356/0 و گسل هاي F1 و F2 با بزرگي محتمل نزديك به 7 ريشتر و بيشينه شتاب افقي به ترتيب 296/0 و 287/0 به عنوان مخرب ترين گسل هاي منطقه معرفي مي شوند. نتايج حاصل از اين پژوهش مي تواند در مطالعات آمايش سرزمين، مقابله با مخاطرات زمين مانند زمين لغزش و رانش دامنه ها و نهايتا طراحي الگوي ساخت و ساز با حداقل آسيب پذيري مورد استفاده قرار گيرد. همچنين با استفاده از داده هاي ژئوفيزيكي دو گسل فعال جديد شناسايي و با نام هاي F1 و F2 نامگذاري و معرفي شد. اين دو گسل مي توانند به عنوان مسبب زمين لرزه هاي مخرب مورد توجه قرار گيرند.

متن کامل مقاله