عنوان
مطالعه رو‌ش‌هاي مختلف براي دفع پسماندهاي راديواکتيو
نویسنده (گان)
امير حميدي
سيروس خزاعي
سعيد تورچي
چکیده مقاله
رشد صنعتي جوامع و جستجوي منابع تازه به‌منظور توليد انرژي جايگزين از عواملي هستند که پژوهشگران را به سمت استفاده از انرژي هسته‌اي سوق داده است. تقريبا هر فرايندي که در آن از مواد راديواکتيو استفاده شود، باعث توليد يکي از انواع زباله‌هاي هسته‌اي خواهد شد که ممکن است مايع، جامد و يا گاز باشد. در‌اين مقاله ابتدا تعاريف کلي مربوط به زباله‌هاي هسته‌اي و تقسيم‌بندي آن‌ها ذکر شده‌ است. سپس با توجه به خصوصيات هر گروه، روش‌هاي پيشنهاد شده تا کنون براي دفع آن‌ها بررسي و فوايد و مخاطرات هر يک تشريح شده‌اند.

متن کامل مقاله