عنوان
بررسي ضايعات آجر(آلوئک و سفيدک) در کارخانه¬هاي آجرسازي با ديدگاه مهندسي ( مطالعه موردي جنوب شرقي گرگان، نصرآباد)
نویسنده (گان)
محسن قلي پور
زهره لري پاريزي ن‍ژ‍اد
مصطفي رقيمي
عزيز رحيمي چاكدل
چکیده مقاله
آلوئک و سفيدک از مشکلات اساسي محصولات کارخانه¬هاي آجرسازي ايران به ويژه در کارخانجات منطقه نصرآباد جنوب¬شرقي گرگان مي¬باشد، به منظور بررسي پديده¬هاي آلوئک و سفيدک با ديدگاه مهندسي در اين مقاله به بررسي خصوصيات کاني-شناسي و فيزيکي اين پديده¬ها وخصوصيات ژئوشيميايي، کاني¬شناسي و فيزيکي مواد خام محصولات کارخانه آجرسازي نصرآباد پرداخته¬شد. در بحث کاني¬شناسي کلسيت کاني اصلي آلوئک¬ها و سفيدک¬هاي محصولات و کوارتز، کلسيت، آلبيت کاني¬هاي اصلي، هماتيت، اورتوکلاز، کلريت، مونتموريونيت کاني¬هاي فرعي مواد خام مي¬باشند. براساس نتايج آناليز شيميايي ميانگين اکسيدهاي اصلي مواد خام کارخانه آجرسازي CaO, Fe2O3, Al2O3 , SiO2و L.O.I به ترتيب 8/84, 11/02, 6/87, 12/73, 53/79 درصد مي¬باشد و آزمايش دانه¬بندي به روش هيدرومتري در مواد خام بافت لوم و رس لاي¬دار را نشان مي¬دهد. ميانگين مقاومت خمشي محصولات داراي آلوئک و سفيدک به ترتيب 294 , 290 Kg/cm2 مي¬باشد. باتوجه به مطالعات انجام¬شده منبع پديده¬هاي آلوئک وسفيدک محصولات کارخانه آجرسازي نصرآباد به موادخام مصرفي و فرآيند توليد آن برمي¬گردد.

متن کامل مقاله