عنوان
بررسي آلاينده¬هاي زيست محيطي کارخانه¬هاي آجرسازي ( مطالعه موردي جنوب¬شرقي گرگان، نصرآباد)
نویسنده (گان)
زهره لري پاريزي ن‍ژ‍اد
مصطفي رقيمي
عزيز رحيمي چاكدل
محسن قلي پور
چکیده مقاله
امروزه آلودگي هوا ناشي از کارخانجات صنعتي يکي از مقوله¬هاي بحث انگيز و مشکل آفرين کشور ماست. و در اين ميان کارخانجات صنعتي آجر سهم قابل¬توجهي در انتشارآلاينده¬هاي هوا دارند. با توجه به تراکم کارخانه¬هاي آجرسازي در نصرآباد (جنوب¬شرقي گرگان) و نزديکي اين کارخانه¬ها به روستاي نصرآباد مي¬توانند اثرات نامطلوب بر سلامتي ساکنان منطقه و محصولات کشاورزي بگذارند. از اين رو اثرات زيست محيطي کارخانه آجرسازي نصرآباد بررسي شد، و نتايج پراش پرتو ايکس(XRD) گرد و غبار حاصل از فعاليت معدن¬کاري و فرآيند توليد کارخانه آجرسازي نصرآباد حاکي از وجود کوارتز،کلسيت و آلبيت به عنوان کاني¬هاي اصلي و کاني¬هاي کلريت، مسکويت- ايليت، مونتموريونيت، هورنبلند، ژيپس، اورتوکلاز و دلوميت به عنوان کاني¬هاي فرعي مي¬باشد، براساس آناليز شيميايي فلورسانس اشعه ايکس (XRF) ميانگين اکسيدهاي اصلي CaO, Fe2O3, Al2O3, SiO2 آن به ترتيب 15/63, 5/34, 11/56, 47/85 درصد و ميانگين قليايي¬هاي (Na2O+K2O) 8/2 درصد مي¬باشد. براساس نتايج آناليز اندازه ذرات به روش ليزري ميانگين اندازه ذرات 23/11 ميکرون و ميانه ذرات 64/9 ميکرون مي¬باشد غلظت ذرات معلق خروجي از دودکش کارخانه آجرسازي نصرآباد در سال 91 برابر mg/m3 16 مي باشد و با استاندارد درجه يک ايران مغايرتي ندارد. با توجه به آناليز آلاينده¬هاي خروجي از دودکش مقدار مهم¬ترين آلاينده¬هاي خروجي از دودکش O2 و CO2 به ترتيب 4/17 و 2 درصد مي باشد.

متن کامل مقاله