عنوان
منشاء يابي مواد پرتو زاي طبيعي در منطقه ونداربن کلاردشت
نویسنده (گان)
سميه داودي
چکیده مقاله
منطقه ونداربن در جنوب حسن کيف کلاردشت در حوزه آبريز سرداب رود قرار دارد، اين منطقه به علت نفوذ متناوب توده هاي آذرين در طي سنوزوئيک همچنين دگرگوني مجاورتي متاثر از نفوذ توده آذرين، داراي آنومالي بالايي از عناصر در خاک، آب وسنگهاي محدوده مي باشد).. رخداد هاي دگرگوني ناشي از نفوذ فازهاي آذرين وفعاليت سيالات هيدروترمال در سازند هاي آهکي وماسه سنگي منطقه، موجب ورود عناصر سمي در واحد هاي ميزبان شده که روند فزاينده تخريب وپوشش گياهي در سال هاي اخير ميزان آزاد سازي آنها را به محيط افزايش داده است. بنظر مي رسد افزايش بيش از حد عناصر مسموميت زا به همراه بالا بودن ميزان پرتو الفا وبتا در افزايش ميزان مرگ ومير ناشي از انواع سرطان بخصوص سرطان پروستات در منطقه کلاردشت موثر مي باشد

متن کامل مقاله