عنوان
بررسي ارتباط بين مقاومت تراکمي تک محوري و شاخص مقاومت بارنقطه¬اي ماسه سنگ¬هاي سازند آغاجاري
نویسنده (گان)
مجتبي حيدري
بهروز رفيعي
ساجدالدين موسوي
محمدحسين قبادي
چکیده مقاله
در اين تحقيق تعيين ارتباط بين مقاومت تراکمي تک محوري و شاخص بار نقطه¬اي ماسه سنگ¬هاي آغاجاري مورد توجه قرار گرفته است. بدين منظور، تعداد 18 بلوک ماسه¬سنگي از سرتاسر استان خوزستان جمع¬آوري شده است. از بلوک¬هاي سنگي در آزمايشگاه مغزه¬گيري شده است. با تهيه مقاطع نازک ويژگي¬هاي سنگ شناسي آنها مطالعه گرديد. هم¬چنين، خصوصيات فيزيکي، مقاومت بار نقطه¬اي و مقاومت تراکمي تک محوري آنها تعيين شد. نتايج اين تحقيق نشان داد که ماسه سنگ¬هاي آغاجاري از نوع کالک ليتارنايت و ولک آرنايت مي¬باشند. هم¬چنين، اين ماسه سنگ¬ها از مقاومت بسيار پايين تا بالا برخوردار مي¬باشند. با استفاده از آناليزهاي رگرسيون و نرم افزار SPSS 21، ارتباط بين تراکمي تک محوري و شاخص بار نقطه¬اي اين ماسه سنگ¬ها تعيين گرديد. اين روابط به¬صورت توابع تواني و نمايي بوده¬اند. هم¬چنين، آزمون¬هاي T و F در سطح اطمينان 95 درصد اعتبار روابط تجربي پيشنهادي را تاييد نمودند. بنابراين، استفاده از اين روابط جهت تعيين مقاومت تراکمي تک محوري ماسه سنگ¬هاي آغاجاري، مي تواند به کاهش هزينه¬هاي اجراي پروژه-هاي مهندسي در اين سازند کمک نمايد.

متن کامل مقاله