عنوان
بررسي رفتار هيدروليکي توده سنگ ساختگاه سد چهچهه در آزمايشهاي لوژان
نویسنده (گان)
سعيد صفري
محمدرضا باغياني باغشاهي
غلامرضا لشکري پور
چکیده مقاله
تامين آب به منظور برطرف سازي نيازهاي ناشي از توسعه و گسترش جوامع بشري، موجب تغيير روش سنتي ذخيره سازي به روش هاي جديدتر چون سدهاي مخزني شده است. سد چهچهه سدي سنگريزه اي با هسته رسي در شمال شرقي ايران و در مجاورت مرز ايران و ترکمنستان قرار دارد. يكي از مشخصاتي كه در بررسي هاي ژئوتكنيكي سدها مورد ارزيابي قرار ميگيرد انجام آزمايشات نفوذپذيري در توده سنگهاي ساختگاه سد مي باشد. متداولترين روش جهت تعيين اين امر انجام آزمون صحرايي لوژون مي باشد كه در مقاطع مختلف گمانه هاي اكتشافي و در فواصل معين انجام مي شود. در اين مقاله بر اساس آزمون ¬هاي صحرايي لوژان و مقادير به دست آمده از آنها به بررسي ميزان نفوذپذيري در قطعات مختلف گمانه هاي اکتشافي ساختگاه سد چهچهه مي پردازيم و در نتيجه کيفييت توده سنگ ساختگاه آن را بررسي مي¬کنيم.

متن کامل مقاله