عنوان
ارزيابي ارتباط بين خصوصيات فيزيکي ومکانيکي و دوام داري سنگ هاي مارني سازند آبدرازوآب تلخ درناحيه کپه داغ، شمال شرق ايران
نویسنده (گان)
معصومه خليلي
چکیده مقاله
به طور کلي بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد که دوام پذيري سنگ هاي مارني تابع ميزان کربنات کلسيم و ميزان و نوع کاني هاي رسي آن هامي باشد. به طوري که با افزايش درصد کربنات کلسيم خواص مکانيکي سنگ هاي مارني بهبود مي يابد. اين سنگ ها در طبقه بندي هاي مهندسي از نظر رفتار مکانيکي در ضعيف ترين گروهها قرار مي گيرند، در سنگ هاي مارني ارتباط بين ويژگي هاي مختلف در آن ها با سنگ هاي ديگر مغايرت دارد. در اين بررسي ارتباط بين ويژگي هاي فيزيکي ودوام داري سنگ هاي مارني سازند آبدراز و سازند بالايي آن که سازند آب تلخ نام دارد مورد تجزيه وتحليل قرار گرفته است. ونشان داده شد که همبستگي شاخص دوام باهر يک از پارامترهاي مورد بررسي شامل بارنقطه اي، درصد کربنات کلسيم، دانسيته در هر دو سازند مورد بررسي مشابه و تقريباً يکسان مي باشد که يکي از دلايل آن را مي توان به پيوستگي رسوبي که سازند آبدراز وآب تلخ در ناحيه کپه داغ دارند نسبت داد. به طوري که مرز بالايي سازند آبدراز با سازند آب تلخ، هم شيب وپيوسته واز نظر زيستي نيز در اين مرز تغييراتي مشاهده نمي شود، به طوري که فرم هاي پلانکتوني مانند گونه هاي مختلف جنسGlobotrunca تا قائده سازند آب تلخ نيز تدوام يافته اند.

متن کامل مقاله