عنوان
ارتباط ويژگي¬هاي پتروگرافي و فيزيکي با دوام سنگ¬هاي نما و تزئيني در مقابل تبلور نمک و ارائه يک طبقه بندي جديد دوام
نویسنده (گان)
امين جمشيدي
چکیده مقاله
دوام يکي از مهمترين ويژگي¬ها در انتخاب سنگ¬ براي استفاده در نماي بيروني ساختمان¬ها مي¬باشد. تبلور نمک¬هاي محلول به ويژه سولفات سديم از تاثيرگذارترين عوامل محيطي بر دوام سنگ¬هاي نما و تزئيني است که باعث زوال¬پذيري آن¬ها مي¬شود. در تحقيق حاضر، دوام 15 نمونه تراورتن در مقابل تبلور نمک سولفات سديم با اندازه گيري افت وزني آن¬ها (DWL) مطالعه و ارتباط آن با ويژگي¬هاي پتروگرافي و فيزيکي بررسي شده است. براي رسيدن به اهداف فوق، 15 نمونه تراورتن از معادن آذرشهر، محلات و فيروزکوه تهيه و ويژگي¬هاي پتروگرافي و فيزيکي آن¬ها شامل ترکيب کاني شناسي، بافت، ساخت، تخلخل موثر و جذب آب تعيين شده است. در ادامه آزمايش تبلور نمک در محلول 14 درصد سولفات سديم تا 60 چرخه انجام و افت وزني نمونه¬ها تعيين شد. نتايج نشان مي¬دهد دوام نمونه¬ها در برابر تبلور نمک مستقل از ترکيب کاني¬شناسي و به شدت متاثر از ساخت، تخلخل موثر و جذب آب مي-باشد. بر اساس نتايج افت وزني در آزمايش تبلور نمک و ارتباط آن با تخلخل موثر و جذب آب، نمونه¬هاي مورد مطالعه به سه رده دوام پايين، متوسط و بالا طبقه¬بندي شده¬اند. نتيجتا قبل از انتخاب سنگ نما براي استفاده در مناطق با احتمال وجود نمک¬هاي متبلور، طبقه-بندي ارائه شده مي¬تواند براي يک ارزيابي سريع و اوليه دوام سنگ¬ها کاربرد فراوراني داشته باشد.

متن کامل مقاله