عنوان
بررسي کارايي چاه هاي مشاهده‌اي در ارزيابي رفتار سد‌ها (مطالعه موردي سد دامغان)
نویسنده (گان)
محمد رضا خاموشي
عبداله سهرابي بيدار
چکیده مقاله
بهره‌برداري ايمن از سد‌ها متکي بر سه عامل سلامت سازه، پايش رفتار سد و آمادگي براي شرايط اضطرار است. يکي از روش‌هاي پايش رفتار سد و اجزاء وابسته آن استفاده از نتايج تجهيزات ابزار دقيق نصب شده در نقاط مختلف سازه است. سد دامغان يک سد خاکي سنگريزه‌اي با هسته رسي با حداکثر ارتفاع 5/51 متر از بستر رودخانه و حجم مخزن 21 ميليون متر مکعب مي‌باشد که بر روي رودخانه چشمه علي ساخته شده است. به منظور رفتارنگاري سد دامغان در طي دوره ساخت و بهره برداري مجموعه‌اي از تجهيزات ابزار دقيق مورد استفاده قرار گرفته و از جمله16 حلقه چاه مشاهده‌اي حفاري و تجهيز شده است. به منظور تحليل رفتار سد دامغان نتايج تراز آب در چاه‌هاي مشاهده‌اي در کنار تراز آب مخزن بررسي شده است. چاه‌هاي مشاهده‌اي شرايط مطلوبي را نشان داده و همگي آنها به جز چاه‌هاي شماره 15 و 5 داراي رفتاري مستقل از تراز درياچه سد هستند. چاه شماره 5 مستقيما در بالادست سد قرار گرفته و ارتباط آن با مخزن امري طبيعي محسوب مي‌شود اما تراز آب در چاه شماره 15 در سمت چپ سرريز، متاثر از شکستگي‌ها و زون‌هاي خرد شده محدوده سرريز مي‌باشد. روند اين زون‌هاي خرد شده به خوبي با شواهد سطحي آثار نشت در راستاي شمال غربي – جنوب شرقي و همچنين تصاوير ماهواره‌اي قابل پيگيري مي‌باشد.

متن کامل مقاله