عنوان
ارزيابي مقدماتي پتانسيل لرزه خيزي منطقه تفرش
نویسنده (گان)
Mohammadreza fazelisetayesh
چکیده مقاله
اين مقاله به مطالعه و ارزيابي لرزه خيزي گسل¬هاي موجود در جنوب¬ غرب تفرش در ناحيه¬ي گردنه¬ نقره کمر پرداخته است. گردنه نقره کمر در مرکز يک طاقديس واقع شده است. اکثر گسل¬هاي اين منطقه داراي امتداد شمال غربي – جنوب شرقي (همروند با زاگرس) هستند.گسل¬هاي اصلي اين منطقه شامل گسل¬هاي تفرش، ايندوس، تلخاب، چاگر، آزدين، زورجان و فراسمان مي¬باشند.عملکرد اين گسل ها معکوس است، اين عملکرد به علت زون فشاري حاکم بر منطقه مي¬باشد پيامد زون فشاري در گردنه¬ نقره کمر سبب تشکيل ريز چين¬ها و گسل¬هاي فرعي متعدد با حرکت معکوس در اين ناحيه شده است. براساس نتايج بدست بزرگي زمين لرزه¬هاي حاصله از گسل¬هاي اين منطقه بين 5/4 تا 8/6 ريشتر، شتاب افقي ناشي از فعاليت اين گسل‏ها بينg 04/0 تا g2/0 و شتاب افقي بين g02/0 تا g1/0 مي¬باشد. بزرگترين زمين¬لرزه¬ها بر اثر فعاليت گسل تلخاب ايجاد مي¬شوند.

متن کامل مقاله