عنوان
مطالعه خصوصيات ژئوتکنيکي خاک هاي نابرجاي جنوب غرب شهرستان تفرش
نویسنده (گان)
Mohammadreza fazelisetayesh
چکیده مقاله
بخش جنوب غرب شهرستان تفرش داراي خاک¬هاي نابرجا مي¬باشد که به منظور احداث راه ارتباطي رخنمنون يافته¬اند. در اين پژوهش به مطالعه خصوصيات ژئوتکنيکي خاک¬هاي نابرجاي موجود در اين ناحيه پرداخته شده است. اين خاک¬ها از دو محل برداشت شده است، خاک¬هاي مورد مطالعه داراي لايه بندي مي¬باشند. ايستگاه اول شامل 3 لايه است که عامل تمايز اين خاک¬ها رنگ و دانسيته در محل آنها مي¬باشد. تمام اين خاک¬ها SP-SM هستند. ايستگاه دوم داراي دو نوع خاک درشت دانه GP و GW است. مطالعات انجام گرفته بر روي اين خاک¬ها شامل آزمايشات دانه¬بندي، نفوذپذيري، ارزش ماسه، برش مستقيم و XRD در آزمايشگاه و دانسيته در محل در صحرا است. کاني¬هاي رسي موجود در اين خاک¬ها ايليت و کلريت است که ممکن است به علت پيوندهاي ضعيفي که دارند سبب ناپايداري اين شيب¬ها شود. با توجه به نتايج آزمايش هم ارز ماسه لايه¬هاي شماره 1 و 2 ايستگاه اول از اين لايه¬ها مي¬توان به عنوان منبع قرضه استفاده کرد.

متن کامل مقاله