عنوان
ارزيابي پايداري شيب هاي گردنه¬ي نقره¬کمر، جنوب¬غرب شهرستان تفرش (مطالعه¬ي موردي)
نویسنده (گان)
Mohammadreza fazelisetayesh
چکیده مقاله
گردنه¬ي نقره¬کمر داراي شيب¬هاي ناپايدار فراواني مي¬باشد. شناخت شرايط زمين شناسي و مهندسي محل براي تحليل پايداري آنها ضروري است. در اين منطقه مهم¬ترين عوامل موثر در ناپايداري شيب¬ها وضعيت ‏چينه‏شناسي، تکتونيکي، وضعيت آب و هوايي، خصوصيات مکانيکي و فيزيکي مصالح و مورفولوژي شيب¬ها مي‏باشند. در اين پژوهش با انجام مطالعات صحرايي و استفاده از نرم¬افزارهاي Geo5, Rocplan.V2.029 شرايط پايداري شيب¬هاي سنگي در دو حالت استاتيک و ديناميک مورد بررسي قرار گرفته است شيب¬هاي خاکي اين ناحيه نيز به وسيله¬ي نرم‏افزار¬هاي Geo5, Plaxise.v8.2 به روش¬هاي اجزاء محدود و تعادل حدي در دو حالت استاتيکي و ديناميکي مطالعه شده است. در تحليل شيب¬هاي خاکي دو روش اسپنسر و بيشاپ مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به تحليل¬هاي انجام شده شيب¬هاي موجود در ايستگاه¬هاي 1، 6 و 10 در دو حالت استاتيکي و ديناميکي ناپايدارند. شيب¬هاي موجود در ايستگاه¬هاي شماره 7 و 8 در حالت استاتيکي در آستانه¬ي ناپايداري و درحالت ديناميکي ناپايدار مي‏باشند. شيب واقع در ايستگاه 2 در حالت استاتيکي پايدار مي¬باشد و در حالت ديناميکي ناپايدار خواهد بود.

متن کامل مقاله