عنوان
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي ساختگاه سد هرسين
نویسنده (گان)
چکیده مقاله
حدود طرح در دست بررسي، بخشي از سرزمين¬هاي غرب کشور در استان کرمانشاه را تشکيل مي¬دهد. اين منطقه در فاصله 45 کيلومتري باختر شهر کرمانشاه واقع شده ¬است. هدف از اين مقاله بررسي امکان احداث سد مخزني هرسين، بر روي رودخانه بابا زيد، در محل ساختگاه برگزيده به منظور مهار و ذخيره سازي جريان هاي سطحي و زير زميني و استفاده بهينه از پتانسيل آبي سراب هرسين و سيلابهاي حوضه آبريز رودخانه مذکور مي¬باشد. با استفاده از اطلاعات گمانه¬هاي جناح راست، چپ و بستر رودخانه به بررسي خصوصيات ژئوتکنيکي رسوبات آبرفتي و توده سنگ بستر پرداخته شده است. نتايج حاصل از آزمايش ضربه و نفوذ استاندارد گوياي وضعيت متراکم و سفت و سخت مصالح روبار مي¬باشد. مقايسه نتايج حاصل از آزمايشات شاخص کيفي سنگ بکر(RQD) با شاخص کيفي سنگ سالم (SCR)گوياي اين مطلب است که: به طور کلي کيفيت توده سنگ بستر در جناحين ساختگاه از کيفيت بالاتري نسبت به بخش مياني دره برخوردار است. بر اساس بررسي¬هاي انجام شده هيچ گسل عمده¬اي در اين منطقه گزارش نشده¬است و از ديدگاه پايداري، در وضعيت کنوني، هيچگونه ناپايداري در توده سنگ بستر و روبار مشاهده نشده¬است.

متن کامل مقاله