عنوان
ارزيابي خطر لرزه خيزي شهر بردسير به روش آماري و تحليلي با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)
نویسنده (گان)
فاطمه شعاعي
چکیده مقاله
ايران از جمله کشورهايي است که بر روي کمربند زلزله خيز واقع شده است و هر روزه اخباري پيرامون وقوع زلزله در اين کشور به گوش مي رسد. زلزله علاوه بر تأثيرات مخرب سازه اي تأثيرات سوء زيست محيطي نيز دارد. بنابراين مطالعه و بررسي زلزله خيزي مناطق مختلف ايران امري لازم و بديهي به نظر مي رسد. مقاله حاضر با استفاده از دو روش آماري-احتمالاتي و تحليلي اقدام به بررسي خطر لرزه خيزي شهر بردسير گرديد. شهر بردسير با مختصات 56 درجه و 34 دقيقه طول شرقي و 29 درجه و56 دقيقه عرض شمالي در فاصله 55 کيلومتري جنوب غربي کرمان واقع شده است.منطقه مورد مطالعه شديداً تحت تأثير حرکات تکتونيکي قرار گرفته است و آثار آن به صورت گسل يا جابه جايي بزرگ در ارتفاعات حاشيه دشت بردسير و يا در آبرفت هاي سطح منطقه قابل بررسي مي باشد. در بررسي خطر زلزله با روش آماري براي اين ناحيه، احتمال وقوع و دوره برگشت زلزله ها با ابعاد مختلف برآورد شد. براي روش تحليلي با استفاده از پردازش عکس هاي هوايي و نقشه هاي زمين شناسي 1:100000 منطقه بردسير و اطراف، گسل ها شناسايي شد و سپس با کمک نرم افزار Arc map تعداد 113 قطعه گسلي در شعاع 200 کيلومتري به مرکزيت شهر بردسير ترسيم شد و به ارزيابي پارامترهاي لرزه اي پرداخته شد. براساس نتايج به دست آمده با کمک روش گوتنبرگ- ريشتر زمين لرزه اي با بزرگي 8 ريشتر با دوره بازگشت 100 ساله امکان وقوع دارد. و درصد وقوع زمين لرزه هايي با بزرگي 7.5 و 7.8 ريشتر نيز بالا مي باشد. گسل نگار – بردسير که يک گسل فعال در منطقه مي باشد، با بيشينه شتاب (0.6 g)، بيشينه سرعت (120 سانتي متر بر ثانيه) و بيشينه شدت (IX MMI) عامل تهديد کننده اي براي شهر محسوب مي شود.

متن کامل مقاله