عنوان
بررسي علل ناپايداري دامنه اي در بخش هايي از اطراف سد درونگر
نویسنده (گان)
جعفر رهنماراد
محمدرضا يعقوبي فيض آبادي
محمدعلي عنايت
مجتبي انصاري فر
چکیده مقاله
سد درونگر در استان خراسان رضوي، در فاصله¬ي 35 کيلومتري شمال غرب شهرستان درگز واقع شده است. سد مذکور به منظور مهار سيلاب¬هاي رودخانه درونگر، تأمين آب مصرفي شهر درگز و مصارف کشاورزي، در دست احداث مي¬باشد. قرار است اين سد از نوع خاکي با هسته رسي قائم و از بستر رودخانه با ارتفاع حداکثر 52 متر ساخته شود. ساختگا سده بر روي سازندهاي آبدراز، آتامير و کنگلومراي پليوکواترنر قرار گرفته است. محدوده مخزن بر روي يک ساختمان ناوديسي با امتداد لايه¬بندي اين ناوديس بينN66W تا N68W و شيب آنها نيز بين 80 تا 86 درجه به سمت جنوب غرب مي¬باشد در آناليز پايداري دامنه¬هاي مخزن تحت شرايط استاتيکي و غير استاتيکي، براي دامنه¬هاي خاکي از نرم افزار اسلايد (Slide)، براي تحليل دامنه¬هاي سنگي مخزن، از نرم افزار راک پک 3 (Rock Pack III) و براي تعيين مشخصات سطوح جريان توده¬هاي سنگي مذکور، از نرم افزار ديپس(Dips V.5.0) استفاده شد. نتايج حاصل از بررسي¬ها نشان مي¬دهد دامنه¬هاي خاکي مخزن که اغلب از شيل و مارن حاصل از هوازدگي سازند آبدراز تشکيل شده است در شرايط استاتيکي تا شيب توپوگرافي حدود 35 درجه در شرايط پايداري قرار دارد. نتايج آناليز پايداري بلوک¬هاي سنگي موجود در ديواره شمالي مخزن به صورت صفحه¬اي و گوه¬اي دلالت بر آن دارد كه اغلب آنها در شرايط اشباع و بارگذاري 2/ 0g، ناپايدار مي¬باشند. در صورت وقوع زمين¬لرزه¬اي با شتاب بيشينه افقي 115/0 g دامنه¬هاي خاکي با شيب بيش¬از 30 درجه در شرايط ناپايدار قرار مي¬گيرند.

متن کامل مقاله