عنوان
شبيه سازي و پيش بيني نحوه انتقال جرم آرسنيک در آب زيرزميني
نویسنده (گان)
فاطمه باقري ششده
جواد اشجاري
محمد نخعي
چکیده مقاله
آرسنيک بعنوان يک منبع آلاينده مهم آبخوانهاي آب زيرزميني به شمار مي-رود که مکانيسم هاي مختلفي انتقال آن را کنترل مي¬نمايد. هدف از اين تحقيق شبيه سازي انتقال جرم آرسنيک در يک آبخوان آبرفتي و تعيين حدود گسترش مکاني آن در سالهاي مختلف مي¬باشد. بدين منظور داده هاي سطح آب، نتايج نمونه برداري¬ها و آناليزهاي شيميايي بخصوص فلزات سنگين در دو مرحله استفاده گرديد. در ابتدا مدل جريان آب زيرزميني در مرحله پايدار و ناپايدار واسنجي و صحت سنجي شد. سپس از مدول MT3DMS با در نظر گرفتن همرفت و پراکنش اقدام به شبيه سازي جرمي آرسنيک گرديد. نتايج مدل نشان مي¬دهد که آلودگي آرسنيک به حدي نيست که باعث ايجاد يک هاله آلودگي وسيع شود اما با ادامه روند موجود در مدت 6-7 سال يک هاله آلودگي وسيعي ايجاد خواهد شد که تقريبا تمامي محدوده مطالعه را در برخواهد گرفت.

متن کامل مقاله