عنوان
کاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي و فرايند تحليل سلسله مراتبي (AHP) در مکانيابي محل دفن مواد زايد جامد شهري در شهر گرمسار
نویسنده (گان)
فوزيه شاکري
چکیده مقاله
توليد مواد زايد يکي از مهمترين منابع تهديد کننده محيط زيست است. در حال حاضر براي مقابله با اين مشکل، دفن بهداشتي مواد زايد به عنوان روشي کاربردي در تمام کشورهاي جهان پذيرفته شده است. انتخاب مکان مناسب براي دفن زباله يک مشکل عمده در مديريت مواد زايد است. در اين مطالعه جهت انتخاب محل مناسب براي دفن پسماندهاي شهري در شهر گرمسار ابتدا معيارها و محدوديت‏ هاي زيست ‏محيطي، اقتصادي و اجتماعي تعيين گرديد، سپس لايه‏ هاي اطلاعاتي اين معيارها در محيط GIS تهيه شد. تعدادي از اين لايه ‏ها به عنوان معيارهاي رده‏ بندي و بعضي از آنها نيز با تعيين حريم مناسب به عنوان معيارهاي حذفي در نظر گرفته شد. معيارهاي رده ‏بندي جهت مقايسه زوجي با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي (Analytical Hierarchy Process) آماده شد و اهميت معيارها و رده‏ هاي هر معيار نسبت به هم در نرم ‏افزار Expert Choice اعمال گرديد. سپس با انجام مقايسه زوجي وزن نسبي معيارها و همچنين وزن نسبي رده ‏هاي هر معيار تعيين گرديد. پس از محاسبه وزن نهايي و وزن نرمال شده، نقشه معيارها بر اساس وزن نرمال شده در محيط GIS کلاسه ‏بندي شد. پس از تلفيق اين نقشه‏ ها و اعمال نقشه معيارهاي حذفي، نقشه نهايي استخراج گرديد.

متن کامل مقاله