عنوان
مکانيابي سد زيرزميني پسبند لامرد
نویسنده (گان)


غلامرضا لشکري پور
حميد حسيني مرندي
محمد رضا باغياني باغشاهي
محمد حسين خليفه
چکیده مقاله
مكان يابي سد زيرزميني درحوضه دره قنات پسبند و بر روي رودخانه پسبند انجام گرديد اين طرح به منظور بررسي و شناخت مكان مناسب براي احداث سد زير زميني، با هدف كنترل و ذخيره سازي جريان آب زير سطحي و به منظورتامين آب مورد نياز روستاها ، کشاورزان و دامداران منطقه اجرا شد. اين تحقيق برپايه مطالعه اسناد، منابع، پژوهش هاي صحرايي، حفاري و نمونه برداري از آب وخاك و انجام آزمايش هاي لازم به انجام رسيد. بررسي گسترش برونزدهاي سنگي حوضه، وجود پي سنگ نفوذ ناپذير اغلب مارني را نشان ميدهدكه در حوضه باعث هدايت جريان زير سطحي بر روي آن گرديده . مكان يابي ساختگاه برپايه ميز ان آب زير سطحي و محل مناسب براي تشكيل مخازن طبيعي آب در طول آبراهه (رودخانه) اصلي پسبند و براساس خصوصيات پي سنگ، تغييرات حجم آبرفت، تخلخل موثر و شيب بستر صورت گرفت. اين بررسي ها نشان داد كه انباشتگي رسوبي در طول آبراهه اصلي پسبند در دو محل مشاهده مي گردد. اين دو نقطه به عنوان گزينه هاي پيشنهادي به شكلي دقيق تر بررسي شد و بر اساس درجه اهميت، اولويت بندي و براي اجرا پيشنهاد شدند .

متن کامل مقاله