عنوان
تعيين فشار بهينه گل حفاري توسط معيارهاي موهر – کلمب و موگي – کلمب در يکي از چاه‌هاي نفت جنوب غرب ايران
نویسنده (گان)
عليرضا نجيبي
محمدرضا آصف
چکیده مقاله
بررسي پايداري چاههاي نفت پيش از عمل حفاري باعث کاهش هزينه حفر و افزايش بهره‌برداري مي‌گردد. يکي از پارامترهاي تحليل پايداري، پيش‌بيني فشار مجاز گل حفاري مي‌باشد که توسط معيارهاي شکست انجام مي‌شود. در يکي از چاههاي نفت جنوب غرب ايران، بدليل اعمال فشار کمتر از مقدار مورد نياز گل حفاري، شکستگي برشي بريکات در مقطعي از آن مشاهده گرديده است. در اين تحقيق، حداقل فشار مجاز گل حفاري در اين مقطع توسط معيارهاي شکست گمانه موهر – کلمب و موگي – کلمب تعيين، و با مقدار فشار گل اعمال شده به سازند مقايسه گرديد. نتايج نشان مي‌دهد که هر دو معيار حداقل مقدار فشار گل مورد نياز جهت حفاري اين مقطع بيش از مقدار فشار گل اعمال شده مي‌باشد. همچنين به دليل عدم تاثير تنش اصلي حد واسط در معيار موهر – کلمب، اين معيار حداقل فشار مجاز گل حفاري را محافظه کارانه و بيش از معيار سه بعدي موگي – کلمب پيش‌بيني مي‌کند. بر اساس نتايج اين تحقيق، پيش‌بيني حداقل فشار مجاز گل حفاري بر اساس معيار شکست گمانه موگي – کلمب موجب تخمين منطقي اين پارامتر مي‌گردد و کاهش خطرپذيري و هزينه حفاري را به همراه دارد.

متن کامل مقاله