عنوان
مطالعه زون بندي و ارزيابي پتروفيزيکي مخازن گازي در يکي از ميادين نفتي جنوب غربي ايران
نویسنده (گان)
Arash Darabi
بهرام حبيب نيا
چکیده مقاله
ارزيابي پارامتر هاي پتروفيزيکي با نمودار ها در مناطق گازي مشکلات خاص خود را دارند در اين مطالعه سعي کرده ايم به اين ابهامات پاسخ دهيم و خصوصيات مخزني از قبيل حجم شيل، تخلخل، اشباع آب، ليتولوژي، ضخامت زون خالص و ضخامت زون خالص به ناخالص در سه چاه در ميدان گازي کيش در بخش بالايي سازند دالان مورد بررسي قرار گرفت. براي ارزيابي اطلاعات مربوط به نمودارهاي چاه پيمايي از نرم افزار ژئولاگ و روش احتمالي استفاده شد.

متن کامل مقاله