عنوان
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي ساختگاه سد گزو با تاکيد بر آب بندي پي
نویسنده (گان)
حميدرضا سلوکي
احمد جهان تيغ
جعفر رهنماراد
چکیده مقاله
قرار است سد مخزني گزو با هسته آسفالتي در حوزه رودخانه گزو با مختصات جغرافيايي طول شرقي 5 35 61 عرض شمالي 32 37 28 ساخته شود.هدف از انجام اين تحقيق، بررسي خصوصيات زمين شناسي ساختگاه هاي پيشنهادي سد و پي سنگي و طراحي پرده آب بند مي باشد. براي نيل به اهداف تحقيق بررسي ناپيوستگي ها مانند گسل ها، لايه بندي ها، ميزان و نحوه گسترش درزه ها در ساختگاه و پي سنگي سد همچنين بررسي نفوذپذيري رسوبات در اعماق متفاوت، تحليل نتايج آزمايش لوژان و لوفران، ارائه مدلهاي سه بعدي نفوذپذيري پي آبرفتي ، ارائه مدلهاي سه بعدي شاخص كيفي سنگ(RQD)، ارائه مدلهاي سه بعدي مقادير لوژان انجام گرديد. بر اين اساس عمق پرده آب بند در جناح چپ و راست 15 متر و در بستر رودخانه حدود 60 متر ارزيابي مي گردد.

متن کامل مقاله