عنوان
بررسي شرايط زمين شناسي مهندسي و ژئوتکنيکي ساختگاه سد مخزني ماشکيد سفلي و دلايل انتخاب بدنه آرسي سي ساختمان سد به عنوان بهترين گزينه
نویسنده (گان)
ضياءالدين مهردادي
چکیده مقاله
ساختگاه سد مخزني ماشکيد سفلي در شرق استان سيستان و بلوچستان در 35 کيلومتري جنوب شرق شهرستان سراوان - بخش بم پشت برروي رودخانه ماشکيد قرار دارد. ساختگاه اين سد از ديدگاه زمين شناسي در محدوده گسترش سنگهاي سست و نفوذ ناپذير (واحدهاي شيل و مارن) ريختار ماهوري خشک و تقريبا بدون پوشش گياه است. سنگ هاي حوزه آبريز عمدتا از نهشته هاي کواترنري و نيز فليشهاي ائوسن تشکيل يافته است. هدف از انجام اين تحقيق بررسي پارامترهاي زمين شناسي مهندسي و ژئوتکنيکي ساختگاه سد مخزني ماشکيد سفلي و دلايل انتخاب بهترين گزينه نوع بدنه سد و همچنين پايداري سايزمو تکتونيکي ساختگاه سد را مورد بررسي قرار دهد. روش پژوهش بر اساس، تحقيق، جمع آوري اطلاعات به صورت مطالعات کتابخانه اي، ميداني، نرم افزاري ( Rock pack،Arc Gis ) و آزمايشات انجام شده است. پس از شناسايي و ارزيابي زمين شناسي مهندسي و ژئوتکنيکي ساختگاه سد، ويژگيهاي سنگ شناسي و ژئوتکنيکي منطقه با استفاده از داده هاي ماهواره اي مورد بررسي قرار گرفت. در انتخاب نوع سد مسائل و عوامل متعددي از قبيل شکل دره، شرايط زمين شناسي مهندسي و نتايج حفاري هاي اکتشافي و مطالعات ژئوتکنيکي، شرايط ساختگاه، وضعيت زمين ساخت، لرزه خيزي، منابع قرضه مناسب و ارتفاع سد حاکم ميباشد. با توجه به شرايط فوق الذکر و با جمع بندي اطلاعات و بررسي بي طرفانه به دست آمده، ساخت سد از نوع آرسي سي يا بتن غلتکي، بهترين گزينه مناسب ميباشد.

متن کامل مقاله