عنوان
آناليز پايداري چاه در دو روش حفاري تحت تعادلي و حفاري بالاي تعادلي (مطالعه موردي: يکي از چاه هاي سازند آسماري ميدان اهواز)
نویسنده (گان)
سيد مهدي آسيايي صحنه
محمد آبديده
چکیده مقاله
زماني که چاهي در مخزن هيدروکربني حفر مي شود توزيع تنش هاي برجا بر هم مي خورد. اين تغييرات توزيع تنش ها باعث آسيب در ديواره چاه مي گردد. در صنعت نفت حفر چاه ها به دو روش حفاري بالاي تعادل و تحت تعادل صورت ميگيرد. در اين مقاله آناليز پايداري يکي از چاه هاي سازند آسماري را با استفاده از نرم افزار FLAC در هر دو روش حفاري مورد بررسي قرار داريم. در ادامه مقدار حداکثر جابجايي در جهت افقي و قائم , ميزان تنش در راستاي محور هاي افقي و قائم و همچنين مقادير تنش هاي اصلي حداکثر و حداقل بدست آمد. نتايج بدست آمده نشان داد که پايداري چاه در حفاري به روش بالاي تعادل بيش از روش تحت تعادل است.

متن کامل مقاله