عنوان
تعيين خصوصيات پتروفيزيکي و تخمين ارتفاع ستون هيدروکربن با استفاده از نمودارهاي چاه پيمايي (مطالعه موردي: يکي از مخازن جنوب غربي ايران)
نویسنده (گان)
سيد مهدي آسيايي صحنه
محمد آبديده
چکیده مقاله
در صنعت نفت تعيين خواص پتروفيزيکي مخزن، يکي از مهمترين پارامترهاي کليدي در مديريت، توليد، توسعه و تخمين مخازن -هيدروکربوري به شمار مي ¬رود. در اين تحقيق با استفاده از نمودارهاي چاه پيمايي ليتولوژي، حجم شيل، درجه اشباع آب، تخلخل و ارتفاع ستون هيدروکربن را در يکي از مخازن جنوب غربي ايران مورد بررسي قرار داديم. عمق مورد مطالعه سازند از 1900 متر تا 2000 متر مي باشد. پس از ارزيابي پتروفيزيکي صورت گرفته دريافتيم که ليتولوژي غالب سازند از ماسه سنگ و سنگ آهک تشکيل شده است. همچنين حجم شيل متوسط سازند 30/6 درصد، درجه اشباع آب متوسط سازند 75/23 درصد و تخلخل متوسط سازند 18/23 درصد محاسبه شد. ارتفاع ستون هيدروکربن نيز شامل 773/4 متر از 100 متر سازند مورد مطالعه بدست آمد.

متن کامل مقاله