عنوان
مکان يابي نسبي فعاليت تکتونيکي حوزه آبريز رود خيرآباد و ساختگاه پيرامون سد
نویسنده (گان)
نسيم محمدزاده
کوروس يزدجردي
مهدي رحمانيان
چکیده مقاله
محدوده حوزه آبريز رود خيرآباد و ساختگاه سد خيرآباد واقع در شمال شرق استان خوزستان، در بخش انتهايي زاگرس چين¬خورده به سمت جنوب غرب ايران با عرض جغرافيايي’30 و º30 تا ’00 و º31 شمالي و طول جغرافيايي ’00وº50 تا ’30 و º50 شرقي، از مناطق فعال تکتونيکي بوده که حرکات تکتونيکي و لرزه¬اي بسياري در آن رخ داده است. به منظور تهيه نقشه¬هاي پهنه¬بندي خطر زلزله، انجام بررسي¬هاي ژئوفيزيکي و تکتونيک فعال مفيد مي¬باشد. بررسي عوارض ژئومورفولوژي ساختماني و اندازه¬گيري شاخص هاي ژئومورفيکي رودخانه¬ها¬ و پيشاني کوهستان¬ها¬ از بهترين روش¬هاي ارزيابي تکتونيک فعال مي¬باشد. براي تهيه نقشه¬هاي مختلف مرتبط با تکتونيک فعال و تحليل¬هاي ژئومورفولوژيکي محدوده مطالعاتي از نقشه رقومي ارتفاع (Dem) منطقه مطالعاتي همزمان با مشاهدات و مطالعات صحرايي و تکنيک¬هاي مدرن سيستم اطلاعات جغرافيايي بهره گرفته شده است. شاخص¬هاي ژئومورفيک طول-گراديان رود (شاخص SL)، نسبت پهناي کف دره به ارتفاع دره (شاخص Vf) و پيچ و خم پيشاني کوهستان (شاخص Smf)، از ابزارهاي پايه و کارآمد براي تشخيص درجه فعاليت تکتونيکي در اين مقاله مي-باشند. با استفاده از تحليل¬ نرم¬افزاري در محيط نرم افزار ARC GIS، هم¬پوشاني سه لايه اطلاعاتي SL ، Vf و Smf انجام گرفت و سپس نقشه پهنه¬بندي تکتونيک فعال بصورت کمي در چند رده تهيه شد که شامل فعاليت تکتونيکي از فعاليت کم تا خيلي فعال مي¬باشند. نتيجه بدست آمده از نقشه پهنه بندي تکتونيک فعال تهيه شده از سه لايه اطلاعاتي فوق، افزايش ميزان فعاليت تکتونيکي را از شمال غرب به سمت جنوب شرق و به سمت ساختگاه سد خيرآباد را نشان مي دهد .

متن کامل مقاله