عنوان
بررسي آب ريخت شناسي و مخاطرات زيست محيطي دشت بيدگل در شمال شهرستان اصفهان با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي
نویسنده (گان)
مجتبي جوکار
مهدي رحمانيان
نسيم محمدزاده
چکیده مقاله
در منطقه خشک و نيمه خشک شمال اصفهان واقع در ايران مرکزي با وجود کمبود شبکه زهکشي، نقش جريانات سطحي در فرسايش لندفرم ها، توليد رسوب و تحولات مرفولوژيکي منطقه داراي اهميت زيادي است. در منطقه، بارش هاي رگباري و کوتاه مدت، رواناب هاي سطحي زيادي را ايجاد نموده که از سمت کوهستان هاي اطراف به سمت گودال هاي مرکزي جريان يافته و با فرسايش مکانيکي و شيميايي در مسير خود به ويژه در جنوب منطقه و فراهم نمودن مواد رسوبي ، در تحول ناهمواري ها تأثير دارد. آب هاي سطحي در دامنه ها با توجه به جنس سنگ، ساختار سنگ و مرفولوژي منطقه، الگوهاي بستر رودخانه اي و پوشش گياهي، در سطح دشت ها انواع اشکال حاصل از کاوش آب مانند فرسايش شياري، آبراهه اي و سوليفلوکسيون؛ همچنين لند فرم هاي تراکمي مانند مخروط افکنه ها، رسوب هاي بادبزني و دشت هاي سيلابي را بوجود آورده است. رودخانه هاي مهم منطقه (در جنوب وجنوب غربي) که در حال حاضر از ميزان آب کمي برخوردارند، ويژگي مرحله بلوغ را نشان مي دهند. اين مسئله نمايانگر شرايط مرطوب تر اقليم منطقه خشک در گذشته اي نه چندان دور است. معضلات محيطي اين گونه مناطق نتيجه عملکرد عوامل متعددي است که در نهايت شامل پارامترهاي اقليمي و افزايش تأثير فعاليت هاي اقتصادي انسان بر محيط مي باشد از اينرو مديريت توسعه پايدار براي هماهنگ کردن مسائل زيست محيطي و اکولوژيکي با برنامه ريزي مبتني بر امکانات و ويژگي هاي منطقه الزامي است.

متن کامل مقاله