عنوان
کاربرد آناليز احتمال در تعيين عمق بهينه تونل خط دوم قطار شهري مشهد
نویسنده (گان)
جواد احمدزاده
چکیده مقاله
به هنگام تونل زني در يک توده خاک، جابجايي الاستيک، نشست و روانگرائي در صورت وجود آب زيرزميني از جمله مشکلاتي است که ممکن است پايداري فضاي زيرزميني حفر شده را به مخاطره اندازد. در اين مطالعه موردي که بر روي خاک هاي زيرساخت شهرستان مشهد و در امتداد خط دوم قطار شهري آن صورت گرفته است، اطلاعات به دست آمده از آزمون نفوذ استاندارد، تست هاي برجا و آزمايشگاهي بر روي نمونه هاي خاک، به منظور جستجوي مقادير عددي بهينه اي از پارامترهاي مهندسي خاک که با تکيه بر آنها بتوان تراز استقرار دستگاه حفاري را در رابطه با پايداري تونل بهينه نمود، مورد استفاده قرار گرفته است. بدين منظور از روش هاي هوشمند، عددي و احتمالاتي استفاده شده و ميزان موثق بودن مدل هاي هوشمند و عددي به همراه ضريب اطمينان مستخرج از مدل هاي عددي توسط آناليز احتمال بررسي شده است

متن کامل مقاله